אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

כיצד מקימים אגודה שיתופית?

 • החלטה 970 של רשות מקרקעי ישראל
  שלום | 09/01/2019 08:50

  שלום רב, 
  כעולה מההחלטה הנ"ל של רמ"י, בעל נחלה/חבר אגודה, יכול לנתק נחלתו/חברותו מהאגודה בקבלת חלקו היחסי בה (תקן קרקע, מניה בהתאם לדו"ח שמאי וכמובן תשלום חובו היחסי - באם קיים), ולקיים חוזה חכירה ישיר עם רמ"י - אם לא הובן נכון, אודה שתתקני. 
  השאלה: ואם קורה וישנם מס' נחלות שבעליהן מבקשים לעשות כן והם מאותה אגודה, האם יכולים להגדיר עצמם כאגודה בפני עצמה, כמו האגודה ממנה התנתקו? 
  תודה

  האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
  מסך מלא השב

  • כיצד מקימים אגודה שיתופית?
   עו"ד יעל פרי | 09/01/2019 13:21

   שלום שלום,
   החלטה 970 מדברת באופן עקרוני על כך כי אדם שהפסיק להיות חבר אגודה יוכל עדין להמשיך ולהחזיק בנחלתו. 
   על פי סעיף 7 להחלטה הנ"ל הדבר יבוא לידי ביטוי בהסכם המשבצת (משולש או דו צדדי- בהם חברי האגודה אינם צד) והן בהסכמי החכירה (בהם חברי האגודה צד)
   כפי שעולה משאלתך אתה מבקש לדעת האם ניתן להקים אגודה שיתופית. 
   ניתן להקים אגודה שיתופית ובלבד שחבריה ימנו לפחות 7 אנשים .
   את נהלי ההקמה של אגודה שיתופית ניתן למצוא בתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976 הקובעות כדלקמן:
   1. בקשת רישום
    (א)  בקשה לרישום אגודה שיתופית תוגש לרשם בטופס שבתוספת הראשונה חתום בידי המבקשים (להלן – המייסדים), כאמור בסעיף 8 לפקודה.  
      (ב)  לבקשה יצורפו –
   (1)   שני עתקים מהצעת תקנות האגודה חתומים בידי המייסדים;
   (2)   הודעה חתומה בידי המייסדים על שמותיהם של חברי הועד הזמני המוסמכים לנהל את עניני האגודה מיום רישומה עד לבחירת ועד ההנהלה הראשון של האגודה בהתאם לתקנותיה;
   (3)   כל מסמך והודעה אחרים שלדעת הרשם דרושים לרישום האגודה.
   2. הודעה על החלטת הרשם-    תוך ששים ימים מיום הגשת הבקשה כדין, יודיע הרשם למייסדים או לחברי הועד הזמני את החלטתו על הבקשה.ניהול פנקס רישום
   3.    הרשם ינהל פנקס רישום אגודות שיתופיות (להלן – הפנקס), שבו יירשמו פרטים אלה:
   (1)  שם האגודה ומענה;
   (2)  תאריך הרישום;
   (3)  סוג האגודה;
   (4)  שינויים בשם האגודה;
   (5)  הודעות על מיזוג האגודה, פירוקה, מחיקתה או הפיכתה לחברה;
   (6)  פרטים אחרים שיקבע הרשם.שם האגודה ומענה
   4.    (א)  הוראות סעיפים 9 ו-51 לפקודה יחולו בשינויים שלהלן:
   (1)   שמה של אגודה יציין באופן ברור את מהותה ומלת זיהוי שלה ולפי דרישת הרשם – גם את מקום עסקיה;
   (2)   שינוי בשם האגודה טעון שינוי בתקנותיה;
   (3)   חל שינוי בשמה של אגודה, ירשום הרשם את השם החדש בפנקס ויתן לאגודה תעודה על כך, אשר תשמש ראיה שהשם שונה כאמור בה;
   (4)   על שינוי שמה של אגודה תפורסם הודעה ברשומות;(5)   אגודה שחל שינוי במענה תודיע על כך בכתב לרשם תוך שבועיים;
   (6)   כל הודעה וכל מסמך משפטי המיועדים לאגודה מותר למסרם לה לפי מענה, כפי שהודע עליו לרשם בהודעה שצורפה לבקשת הרישום או למענה החדש, אם שונה המען.
     (ב)  אגודה שלא מתקיימת בה הוראת פסקה (1) של תקנת משנה (א) או אגודה המשתמשת בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור, רשאי הרשם לצוות עליה כי תשנה שמה תוך זמן שקבע הרשם, ובלבד שנתן לאגודה הזדמנות להשמיע טענותיה.           (ג)   על צו מאת הרשם לפי תקנת משנה (ב) ניתן לערור בפני שר העבודה תוך המועד הקבוע בסעיף 51 לפקודה.הוראות חובה בתקנות האגודה
   5..    אגודה תקבע בתקנותיה הוראות בענינים המפורטים בתוספת השניה.אימוץ תקנות לדוגמה.
   6.   אגודה רשאית לאמץ את התקנות לדוגמה שאישר הרשם לאגודות מאותו סוג או לקבוע לעצמה תקנות.תיקון תקנות האגודה.
   7.    (א)  אגודה רשאית לתקן את תקנותיה.       
       (ב)  תיקון התקנות יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית לפי התנאים שלהלן:
   (1)   נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;
   (2)   הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר;
   (3)   בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית – צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו;תק' תשס"ו-2005(4)   לפני ההצבעה באסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן.מיום 19.1.2006תק' תשס"ו-2005ק"ת תשס"ו מס' 6445מיום 20.12.2005 עמ' 189הוספת פסקה 7(ב)(4)          
    (ג)   אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשה לו מאת הועד, יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תאריך אישור הרשם, אולם אם האסיפה הכללית תכניס שינויים בהצעת התיקון שאישר הרשם כאמור, יהא דרוש לקבלתה רוב של שלושה רבעים מהקולות שניתנו בהצבעה.           (ד)  בקשה לרישום תיקון לתקנות תיחתם בידי שניים מחברי הועד או, בהסכמת הרשם אם ראה טעם מיוחד לכך, בידי היושב ראש והמזכיר של האסיפה הכללית, והיא תומצא לרשם או לאגודה שבאמצעותה יש להעביר את הבקשה לרשם לפי תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976, לפי הענין, תוך מאה ושמונים יום מיום קבלת החלטת האסיפה הכללית בדבר התיקון בתקנות ויצורפו לה מסמכים אלה:תק' תשס"ו-2005(1)   תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו הוראות תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לתצהיר יצורף ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4) והוראות תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;מיום 19.1.2006תק' תשס"ו-2005ק"ת תשס"ו מס' 6445מיום 20.12.2005 עמ' 189(1)תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו הוראות תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לתצהיר יצורף ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4) והוראות תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;(2)   נוסח ההחלטה של האסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות כשהוא חתום בידי מגישי הבקשה;(3)   נוסח התיקון המבוקש בתקנות האגודה, מודפס בצורת טבלה המראה את התקנה המקורית ואת התקנה המתוקנת.         
     (ה)  אם לא נקבע אחרת באסיפה הכללית יהיו מגישי הבקשה האמורה בתקנת משנה (ד), או מי שהם מינוהו לכך בכתב, רשאים על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין.תק' תשס"ו-2005  
      (ו)   רשם האגודות השיתופיות לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב).מיום 19.1.2006תק' תשס"ו-2005ק"ת תשס"ו מס' 6445מיום 20.12.2005 עמ' 189הוספת תקנת משנה 7(ו)תק' תשס"ו-20057א.     (בוטלה).מיום 22.2.2001תק' תשס"א-2001ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 496הוספת תקנה 7אמיום 24.4.2002תק' תשס"ב-2002ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 621תיקון תקנות אגודה שהיא קיבוץ או מושב שיתופי7א.(א)אגודה המסווגת כקיבוץ או כמושב שיתופי רשאית לתקן את תקנותיה, ברוב קטן מן האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או מן האמור בתקנה 7(ב), לפי הענין, אם נתקיימו כל אלה:(1)התיקון הוא לתקופת ניסיון של שנה אחת בנושא תקצוב צריכה שונה בין החברים, בשים לב לותק החבר ולתרומתו לקיבוץ או למושב השיתופי (להלן - תקופת הניסיון);(2)בקשה לתיקון תקנות כאמור הגיש הועד לרשם מראש;(3)לבקשה צורפה תכנית המפרטת את מהות השינוי? והשפעתו על החברים, ובלבד שלא יהיה ניתן מכוחו של התיקון לבצע פעולות שבסוף תקופות הניסיון יהיו בלתי הפיכות;(4)לבקשה צורף תצהיר החתום בידי שניים מחברי הועד, שלפיו אין בתיקון התקנות לתקופת הניסיון כדי להקנות זכויות כלשהן למי מהחברים או לצדדים שלישיים, לאחר תום תקופת הניסיון.(ב)אישר הרשם מראש ובכתב את בקשת התיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת משנה (א)(2), יכול שהתיקון לתקופת הניסיון יתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, ובלבד שמספר החברים התומכים בתיקון לתקופת הניסיון לא יפחת מ- 60% מכלל החברים, ושהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תאריך אישור הרשם.(ג)החליטה האסיפה הכללית בתום תקופת הניסיון, להאריכה לשנה נוספת, רשאי הרשם לאשר הארכה של תקופת הניסיון כאמור לשנה אחת נוספת בלבד.(ד)לא יסרב הרשם לאשר בקשה לתיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת משנה (א)(2) או בקשה להארכה כאמור בתקנת משנה (ג), אלא לאחר שהתייעץ עם מזכירות התנועה הקיבוצית שבה חברה האגודה או מזכירות התנועה שבה חבר המושב השיתופי.(ה)עם תום תקופת הניסיון שהוארכה, לפי הענין, יהיה תיקון התקנות לתקופת הניסיון בטל, אלא אם כן תיקון התקנות אושר ברוב האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או ברוב האמור בתקנה 7(ב), לפי הענין.מיום 19.1.2006תק' תשס"ו-2005ק"ת תשס"ו מס' 6445מיום 20.12.2005 עמ' 189ביטול תקנה 7אהנוסח הקודם:תיקון תקנות אגודה שהיא קיבוץ או מושב שיתופי7א.(א)אגודה המסווגת כקיבוץ או כמושב שיתופי רשאית לתקן את תקנותיה, ברוב קטן מן האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או מן האמור בתקנה 7(ב), לפי הענין, אם נתקיימו כל אלה:(1)התיקון הוא לתקופת ניסיון של שנה אחת בנושא תקצוב צריכה שונה בין החברים, בשים לב לותק החבר ולתרומתו לקיבוץ או למושב השיתופי (להלן - תקופת הניסיון);(2)בקשה לתיקון תקנות כאמור הגיש הועד לרשם מראש;(3)לבקשה צורפה תכנית המפרטת את מהות השינוי? והשפעתו על החברים, ובלבד שלא יהיה ניתן מכוחו של התיקון לבצע פעולות שבסוף תקופות הניסיון יהיו בלתי הפיכות;(4)לבקשה צורף תצהיר החתום בידי שניים מחברי הועד, שלפיו אין בתיקון התקנות לתקופת הניסיון כדי להקנות זכויות כלשהן למי מהחברים או לצדדים שלישיים, לאחר תום תקופת הניסיון.(ב)אישר הרשם מראש ובכתב את בקשת התיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת משנה (א)(2), יכול שהתיקון לתקופת הניסיון יתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, ובלבד שמספר החברים התומכים בתיקון לתקופת הניסיון לא יפחת מ- 60% מכלל החברים, ושהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תאריך אישור הרשם.(ג)החליטה האסיפה הכללית בתום תקופת הניסיון, להאריכה לשנה נוספת, רשאי הרשם לאשר הארכה של תקופת הניסיון כאמור לשנה אחת נוספת בלבד.(ד)לא יסרב הרשם לאשר בקשה לתיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת משנה (א)(2) או בקשה להארכה כאמור בתקנת משנה (ג), אלא לאחר שהתייעץ עם מזכירות התנועה הקיבוצית שבה חברה האגודה או מזכירות התנועה שבה חבר המושב השיתופי.(ה)עם תום תקופת הניסיון שהוארכה, לפי הענין, יהיה תיקון התקנות לתקופת הניסיון בטל, אלא אם כן תיקון התקנות אושר ברוב האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או ברוב האמור בתקנה 7(ב), לפי הענין.קביעת סוג האגודה ושינוי שמה בידי הרשם  תק' תשמ"א-19817ב.     (א)  קבע הרשם את סוגה של אגודה יודיע על כך בכתב לאגודה.           (ב)  שינה הרשם את סוגה של האגודה יודיע לה על כך בכתב, ואם נכלל הסוג הקודם בשם האגודה, ישנה הרשם בפנקס את שם האגודה בהתאם לסוג החדש וישלח לאגודה תעודת רישום מתוקנת.מיום 7.7.1981תק' תשמ"א-1981ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1182הוספת תקנה 7אמיום 22.2.2001תק' תשס"א-2001ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 4967א.7ב.(א)קבע הרשם את סוגה של אגודה יודיע על כך בכתב לאגודה.(ב)שינה הרשם את סוגה של האגודה יודיע לה על כך בכתב, ואם נכלל הסוג הקודם בשם האגודה, ישנה הרשם בפנקס את שם האגודה בהתאם לסוג החדש וישלח לאגודה תעודת רישום מתוקנת.תוקף השינוי בתקנות.
   8.         תוקף התיקון בתקנות האגודה יהיה מיום הרישום על ידי הרשם.ביטול
   9.  תקנות האגודה 2, 3, 4, 14 ו-22 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 – בטלות.תחילה
   10. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.השם11.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976".

   בברכה,

   יעל פרי, עו"ד
   מנהלת פורום אגודות שיתופיות

   מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
   טל': 03-7444745; מייל: [email protected]

   האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
   מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
 • פורום דיני עבודה 27/11/2021 | 18:01 עבודה שלום מדבר אפרים אני עובד בין 7 ל8 שעות ביום ויש לי בעיה עם ההפסקות אני עובד נגיד 7.53שעות ויורד...
 • פורום צרכנות | תביעות קטנות 27/11/2021 | 18:00 איך מגישים תלונה נגד שופט? מבלי להתייחס לגוף השאלה, במידה ובעל דין מעונין להגיש תלונה על שופט, ניתן לעשות זאת באמצעות נציבות...
 • פורום דיני משפחה 27/11/2021 | 16:50 חשבונות נפרדים שלום, היחסים במשפחה מורכבים :אימי סיעודית ואבי מטפל בה הוא לא מעוניין בקשר עימי בהווה ובעתיד ומגב...
 • פורום פשיטת רגל 27/11/2021 | 12:55 קרן השתלמות היי אחרי פשיטת רגל כבר שלוש שנים התחלתי עבודה חדשה עושים לי קרן השתלמות אוקטובר 2021 קרן השתלמות...
 • פורום דיני מיסים 27/11/2021 | 12:32 רכישת דירה מכונס שלוםאני אדם פרטי שרוצה להגיש הצעה לרכישת דירה מכונס, הדירה מיועדת להשקעה מבחינתי כדירה שניה.רשום ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק